ran-he

 

רן

 

 

לשתוק

 

    שתקו

 

    שתיקה

 

שתיקה גדולה ורחבה

 

       ריק,   לבן     גדול

 

  שותק   כי   שתקו

 

          בתוך השתיקה                    מפגש

 

מפגש עם האחר

 

שהוא אתה,      שהוא אתה האמיתי,      האני האמיתי

 

בשקט שנתתי לו

יכול היה לראות את עצמו

יכול היה להיות הוא עצמו

לא היה צורך בפוזה

לא היה צריך להקשיב למה שבן כה לא אומר לו כלום

לא היה צריך לעשות את מה שבן כה לא  היה רוצה לעשות

היה יכול להקשיב

למה שהוא אמר עצמו

יכול היה לגלות את עצמו

יכול היה להיות הוא עצמו

נשבר הוא

בכה הוא

היה הוא ערימת אומללות

היה הוא מסכן

היה הוא ילד קטן מאוד

אבל רצה הוא

רצה הוא

להתקדם

לשפר את עצמו

הראה הוא כוח

 

 

אלוהים

 

 

תן שיהיה לו כוח

תן שיחזיק מעמד

תן שיצליח

 

עם העזרה שלי

התמיכה

והאהבה שלי

Comments